I. Allmänna villkor§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1 ) Följande villkor gäller för avtal som du ingår med oss som leverantör (NEW YORK COFFEE COMPANY . Lighthouse Group SIA) via webbplatsen www.newyorkcoffee.se. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2 ) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1 ) Föremålet för avtalet är försäljning av varor. och/eller tillhandahållande av reparationstjänster.

(2 ) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via systemet med kundkorg online enligt de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3 ) Avtalet ingås via systemet med kundkorg på nätet enligt följande:
Varorna och/eller reparationstjänsterna som ska köpas placeras i "varukorgen". Du kan när som helst öppna "varukorgen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där.
Efter att du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, visas beställningsuppgifterna till slut som en översikt över beställningen.


Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express) som betalningsmetod kommer du antingen att omdirigeras till sidan för översikt av beställningen i vår webbutik eller till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning.
Om du omdirigeras till respektive system för omedelbar betalning, gör motsvarande val eller ange dina uppgifter där. Slutligen visas beställningsuppgifterna som en översikt över beställningen på webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår webbutik.


Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera uppgifterna i beställningsöversikten igen, ändra dem (även med hjälp av webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning mot betalning" eller liknande beteckning) förklarar du att du juridiskt bindande godkänner erbjudandet, varigenom avtalet sluts.

(4 ) Dina önskemål om att utarbeta ett anbud är inte bindande för dig. Vi skickar ett bindande erbjudande till dig i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar (om inte en annan period anges i erbjudandet).

(5 ) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har lämnat till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

§ 3 Individuellt utformade varor

(1) Du ska förse oss med lämplig information, texter eller filer som krävs för den individuella utformningen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post senast omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Alla specifikationer som vi kan ha för filformat måste följas.

(2) Du förbinder dig att inte överföra några uppgifter vars innehåll strider mot tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter, varumärkesrättigheter) eller mot gällande lagar. Du friskriver oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part i detta sammanhang. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som krävs i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte att de överförda uppgifterna är korrekta och tar därför inget ansvar för fel.

§ 4 Tillhandahållande av tjänster för reparationer

(1 ) I den mån reparationstjänsterna är föremål för avtalet är vi skyldiga det reparationsarbete som följer av servicebeskrivningen. Vi ska utföra dessa uppgifter så gott vi vet och tror, antingen personligen eller genom tredje part.

(2 ) Du är skyldig att samarbeta, i synnerhet måste du beskriva felet på anordningen så utförligt som möjligt och tillhandahålla den defekta anordningen.

(3 ) Du ska stå för kostnaderna för att skicka den defekta enheten till oss.


(4 ) Om inget annat anges i respektive erbjudande, utförs reparationen, inklusive avsändandet av enheten, inom 5-7 dagar efter mottagandet av den enhet som ska repareras (vid avtalad förskottsbetalning dock först efter tidpunkten för din betalningsinstruktion).

(5 ) Om du utnyttjar din uppsägningsrätt enligt § 648 S. 1 BGB kan vi kräva 10 % av den överenskomna ersättningen i form av ett engångsbelopp om verkställandet ännu inte har påbörjats. Om det finns en lagstadgad ångerrätt ska denna dock endast gälla om du inte utövar din ångerrätt förrän efter det att ångerfristen har löpt ut. Du behåller rätten att bevisa att vi faktiskt inte har haft några kostnader eller betydligt lägre kostnader.

§ 5 Rätt till kvarhållande, Behållande av titel

(1 ) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar från samma avtalsförhållande.

(2 ) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

(3 ) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den aktuella affärsrelationen har betalats i sin helhet. Innan äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överförs är det inte tillåtet att pantsätta eller överföra äganderätten som säkerhet.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som du får från återförsäljningen till oss, vi accepterar överlåtelsen. Du har också rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.

c) Om reservationsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet av reservationsvarorna i förhållande till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Valet av de värdepapper som ska släppas ut är vår uppgift.


§ 6 Garanti

(1 ) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för fel ska tillämpas.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leverans kontrollera att varorna är kompletta, att de inte har uppenbara fel eller transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det har det ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(3)Om en egenskap hos varorna avviker från de objektiva kraven ska avvikelsen endast anses vara överenskommen om du informerades om detta av oss innan du lämnade in avtalsdeklarationen och avvikelsen uttryckligen och separat avtalades mellan avtalsparterna.

(4 ) I den mån du är en företagare ska följande gälla som avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a ) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) I händelse av fel ska vi, efter eget gottfinnande, ge garanti genom avhjälpande av felet eller efterföljande leverans. Om avhjälpandet av felet misslyckas kan du, efter eget gottfinnande, kräva en minskning av köpeskillingen eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, såvida inte varans eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att stå för de ökade kostnader som uppstår till följd av överföringen av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att överföringen inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c ) Garantiperioden är ett år från det att varorna har levererats. Förkortningen av tidsfristen ska inte tillämpas.


- för skador som orsakats av oss och som beror på skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet;
- i den mån vi på ett bedrägligt sätt har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;
- När det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet;
- när det gäller lagstadgade regressrättigheter som du har mot oss i samband med felrättigheter.

§ 7 Val av lag, ort för fullgörande, behörig domstol

(1 ) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2 ) Platsen för alla tjänster som uppstår i samband med affärsrelationen med oss och platsen för jurisdiktion är vårt registrerade säte om du inte är en konsument utan en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond.Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks. Rätten att också väcka talan vid domstolen vid en annan lagstadgad behörig ort påverkas inte av detta.

(3 ) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

II. kundinformation1. Säljarens identitet.

NEW YORK COFFEE COMPANY Lighthouse Group SIA
Celtnieku 15/17-10
3401 Liepāja
Latvia
E-post: support@newyorkcoffee.deAlternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som finns på https://ec.europa.eu/odr.


2 Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I).

3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1 Avtalsspråket är tyska.

3.2 Vi lagrar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via systemet med varukorg på nätet avtalsuppgifterna kan skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna affärsvillkoren till dig på nytt via e-post.

3.3 Vid offertförfrågningar utanför systemet med online-inköpskorg får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande anbud i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. uppförandekoder

4.1 Vi har underkastat oss köparens kvalitetsvillkor för Händlerbund Management AG:s kvalitetsstämpel, som kan läsas på följande adress: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-certifierzierungskriterien.pdf.

5. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper.

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

6 Priser och betalningsvillkor

6.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6.2 De uppkomna fraktkostnaderna ingår inte i köpesumman. De kan hämtas via en lämplig knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och ska betalas av dig, såvida inte gratis frakt har utlovats.

6.3 Om leveransen sker till länder utanför EU kan ytterligare kostnader uppstå som vi inte ansvarar för, såsom tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller växelkursavgifter för kreditinstitut), som du ska stå för.

6.4.Kostnader för överföring av medel(kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter).6.4 Eventuella kostnader för överföring av medel (kreditinstitutens överförings- eller växelkursavgifter) ska bäras av dig i de fall då leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför EU.

6.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas här. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.6 Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

7. leveransvillkor

7.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2 Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten inte övergår till dig förrän varorna överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leveransen och transporten på din risk. 8.

8. lagstadgat ansvar för fel

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I).

9 Avbokning

9.1.Information om uppsägning av avtalet och villkoren för uppsägning finns i bestämmelserna om "reparationstjänster" i våra allmänna villkor (del I) och i respektive erbjudande.

Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Händlerbund Management AG garanterar texternas juridiska säkerhet och ansvarar för eventuella varningar. Du hittar mer information på följande adress: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

senaste uppdatering: 01.03.2023